Menu

English (UK)

Content

Фирмени политики

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

    „Райкомерс Конструкшън” ЕАД си поставя за цел да работи за високо качество при изпълнение на строително монтажните работи, отговарящо на националното и европейско законодателство, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

    Ръководството на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, постига тези цели, чрез провеждане на активна и целенасочена политика в следните направления:

   1. Управление на качеството

 • Непрекъсната работа за усъвършенстване дейността по управление и осигуряване на качеството;
 • Изграждане на ново мислене и отношение към качеството, развиване на личните умения и създаване на мотивация на всеки служител и работник за активното му включване в дейността по осигуряване на качеството;
 • Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения и сътрудничество с нашите доставчици и клиенти;
 • Осигуряване и демонстриране на постоянното подобряване на качеството пред нашите клиенти и доставчици, както и пред нас самите;
 • Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за срочно и качествено изпълнение на задачите. 

    2. Здравословни и безопасни условия на труд

 • Създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите, посетителите и други свързани с дейността лица;
 • Спазване като минимум на нормативно определените национални изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа;
 • Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази на работния процес.

    3. Опазване на околната среда

 • Извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда;
 • Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
 • Спазване на приложимите правни и други изисквания приуправление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /строителни, битови, опаковки, хигиенни материали/, замърсяване /прах, шум, вибрации, смазочни масла/, ресурси /строителни материали, горива, енергия, вода/;
 • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на всички аспекти на околната среда.

    За реализиране на тази политика, съществен фактор е ефективно внедрената, поддържана и непрекъснато развиваща се Интегрирана система за управление в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2005.

    В тази връзка, Ръководството на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД ще изисква от всички ръководители, служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.  

    Като Изпълнителен директор на дружеството ДЕКЛАРИРАМ: 

                                                                                                                        Личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по управление.

София                                                                                                                                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:   

22.07.2013 г.                                                                                                                                                               инж. Иван Моллов    

Политика по управление на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД

 

 

ПОЛИТИКА ПО СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

    Тази политика определя основните принципи и механизми на работа при интегриране на изискванията на стандарта за социална отговорност SA8000 в управленската система на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД.

    Всеки служител и ръководител има конкретни отговорности и ангажименти за непрекъснато подобрение в управление на ресурсите за предоставяне на услуги с постоянно високо качество по най-добрите познати практики за бизнес етика, с грижа за безопасността и околната среда, за устойчиво бизнес развитие и подобряване на качеството на живот чрез коректни взаимоотношения с всички, работещи в обхвата на контрол и влияние на дружеството, които произвеждат продукти или предоставят услуги за него, в т.ч. нает персонал без ограничение на вида на договор и място на работа, персонал на доставчици и подизпълнители.

    Управленската система на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, като минимум се основава на принципите на уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, международни конвенции и национално законодателство в областта на социалната отговорност.

    Основната цел при интегриране на изискванията на стандарта за социална отговорност SA8000 в управленската система на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД е създаване на добавена стойност за компанията и постигане на високи професионални и етични стандарти при управление на бизнес процесите.

    За постигането на тази цел ръководството поема ангажименти за непрекъснато и правилно провеждане на процесите за осигуряване и подобряване на:

 • Наемане на служители с необходимите компетенции и потенциал, условия за развитие на потенциала на служителите и осигуряване на приемственост.
 • Прозрачност при процесите по подбор, назначаване, освобождаване, възнаграждение, обучение и развитие.
 • Забрана на детски, насилствен и принудителен труд.
 • Управление на човешките ресурси при недопускане на пряка или непряка дискриминация, привилегии или ограничения, основани на народност, произход, пол, раса, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикати или други обществени организации и движения, семейно, обществено и материално положение или инвалидност.
 • Прилагане и непрекъснато усъвършенстване на законосъобразни справедливи системи за възнаграждение в размер поне на екзистенц-минимума, стимулиращи високо ефективен труд, при спазване на законодателните изисквания за работни графици, осигуряващи пълноценно възстановяване на работещите.
 • Постигане на резултати в съответствие с Кодекса на честта на дружеството и зачитане на  споделените фирмени ценности.
 • Превантивно осигуряване и непрекъснато поддържане на безопасна работна среда и хуманни условия на труд.
 • Поддържане на социален диалог, добър социален климат и възможности за свободно сдружаване.
 • Фирмена култура на откритост, еднакво отношение към всеки служител с достойнство и уважение без допускане на психическо или физическо насилие, или словесно малтретиране.
 • Осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на тази Политика и фирмени документи в достъпна разбираема форма до всички служители, включително ръководен, технически и изпълнителски персонал, както и до подизпълнители и доставчици.
 • Редовно преразглеждане на Политиката за социална отговорност с цел нейното непрекъснато подобряване с отчитане на настъпили промени в законодателството, във вътрешнофирмените изисквания, както и в приетите изисквания на заинтересованите страни.

    В тази връзка Ръководството на „Райкомерс Конструкшън” ЕАД ще изисква от всички ръководители, служители и работници да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре системата за социална отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие.

    Като Изпълнителен Директор на дружеството ДЕКЛАРИРАМ: 

                                                                                                                         Личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената политика по социална отговорност.

София                                                                                                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

25.10.2013 г.                                                                                                                                                                             инж.Иван Моллов            

Политика по социална отговорност на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД

Райкомерс Конструкшън ЕАД

Бул. "Д-р Петър Дертлиев" 129 
София 1359, България

(+359 2) 925 14 44, 925 13 33

(+359 88)561 06 49

 

Сертификати

Вход или Регистрация